Grand Capital Android-ի համար
Ներբեռնել հավելվածը
տարի շուկայում

առևտրային հարթակներ

Ավելի քան 330 գործիքներ արդյունավետ առևտրի համար՝ 54 FOREX արժությաին զույգ, ինչպես նաև սփոթ մետաղներ՝ ոսկի և արծաթ, CFD բաժնետոմսեր. ինդեքսներ և ֆյուչերսներ (հումքի և էներգետիկ ռեսուրսների հիմնական տեսակներ)

WebTrader is a terminal for in-browser online trading. Different interfaces are available for binary options and Forex trading. Analysis tools are available for professional trading: indicators and charts. We have created a simplified version of the terminal for binary options trading with interactive animation. WebTrader's functionality is completely analogous to that of MetaTrader 4, but doesn't require installation.

Grand Capital Binary is a multifunctional mobile app for Binary Options trading. Current quotes are always available in the app and trades can be opened and closed right on charts. All these features provide for a more effective and profitable investment management.

Choose your language